You are here Appreciation & Achievement -> RECOVERY OF MISSING CHILDREN

RECOVERY OF MISSING CHILDREN


Date of Achievement: 
25.01.2016

ऑपरेशन स्माइल
दि १/१/२०१५ ते ३०/१/२०१५ या कालावधीत ऑप रेशन स्माइल -२ ही मोहिम राबविण्यात येत असून सदर मोहिम अंतगत पुणे पोलीस आयूकतलायाचे कार्यक्षेत्रातून सन २०१० ते २०१५ या कालावधीत हरविलेले व आपहरण झालेल्या बालकांचा शोध घेन्यात येत आहे. मिस्सिंग व आपहरण झालेल्या बालकांचा शोध घेत असताना मुलांचे निरीक्षण गृह शिवाजीनगर पुणे येथे दाखल करण्यात आलेल्या बालकांच्या पालकांचाही शोध घेण्यात येत असून दि १३/४/२०१५ व दि २०/०१/२०१६ रोजी मुलांचे निरीक्षण गृह शिवाजीनगर पुणे येथे दाखल झालेल्या खालील नमूद बालकानकडे विचारपूस करता त्यानी त्यांचे पालकां बद्दल माहिती दिली सदर पालकांशी स्थानिक पोलिसानमार्फत संपर्क साधून मुलान बाबतीत माहिती दिली असता आज दि २५/१/२०१६ रोजी त्यांचे पालक पुणे येथे आले असता योग्या ती कायदेशीर कार्यवाही करून नमूद मुलांना त्यांचे पालकशी स्वाधीन करण्यात आले
१. दीपककुमार जगलालसिंघ यादव वय १६ वर्ष रा. सांझौली ता. आंचल ज़ीला रोहतास राज्य बिहार
२. मंगेश/ मंगलदास श्रावण ढाकारे वय १२ रा. पेडीपोखरी ता. महागाव ज़ीला यवतमाळ
वरील नमूद कार्यवाही ही मा. श्री सी एच वाकडे, अप्पर पोलीस आयुक्त गुन्हे पुणे शहर, मा. श्री पी आर पाटील, पोलीस उप आयुक्त गुन्हे पुणे शहर यांचे मार्गेदर्शनाखाली पो.नि. राजकुमार वाकचौरे, स.पो.नि नीता मिसाळ, शीतल भालेकर, पो.उ.नि दीपक सप्रे, गणेश जगताप, शशीकांत शिंदे, दत्ता जाधव, प्रमोद म्हेत्रे, नितीन तरटे, रमेश लोहकरे, नितीन तेलंगे, संदीप होळकर, राजेश उम्ब्रे, जयश्री जाधव ननीता येले, अनुराधा ठोंबरे कविता नलवाडे यांनी केलेली आहे.

CP's Message

Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Safety, Security, Satisfaction (Sss) of Pune Citizens
Read More->

Call in Emergency


Control Room Control Room
26126296, 26122880, 26208250,100
Exchange Exchange
26122202
Crime Alert Crime Alert
26112222
Women Helpline Women/Children Helpline
1091,26050191
Senior Citizen Helpline Senior Citizen Helpline
26111103