You are here Appreciation & Achievement -> RECOVERY OF MISSING CHILDREN

RECOVERY OF MISSING CHILDREN


Date of Achievement: 
20.01.2016

ऑपरेशन स्माइल -२
दि १/१/२०१६ ते ३१/१/२०१६ या कालावधीत ऑप रेशन स्माइल -२ ही मोहिम राबविण्यात येत असून सदर मोहिम अंतगत पुणे पोलीस आयूकतलायाचे कार्यक्षेत्रातून सन २०१० ते २०१५ या कालावधीत हरविलेले व आपहरण झालेल्या बालकांचा शोध घेन्यात येत आहे. मिस्सिंग व आपहरण झालेल्या बालकांचा शोध घेत असताना मुलांचे निरीक्षण गृह शिवाजीनगर पुणे येथे दाखल करण्यात आलेल्या बालकांच्या पालकांचाही शोध घेण्यात येत असून खालील नमूद बालकानकडे विचारपूस करता त्यानी त्यांचे पालकां बद्दल माहिती दिली, सदर पालकांशी स्थानिक पोलिसानमार्फत संपर्क साधून मुलान बाबतीत माहिती दिली असता आज दि ३०/१/२०१६ रोजी त्यांचे पालक पुणे येथे आले असता योग्या ती कायदेशीर कार्यवाही करून नमूद मुलांना त्यांचे पालकशी स्वाधीन करण्यात आले.
१) गणेश कुमार काळोख वय. १३ रा. रेल्वे स्टेशन शेजारी रॉकेल टप्पु झोपडपट्टी साईबाबा मंदिर शेजारी मुपो. मिरज जी. सांगली
२) रोहित उर्फ रवि राजमल थोरोकार वय. १६ रा. टूनकि ता. संग्रामपूर जी. बुलढाणा
तसेच कोतवाल नगर पो स्टे बांदा उत्तर प्रदेश येथे दाखल असलेला गु.र.क्र. ७१७/१५ भादवि कलम ३६३ पोक्सो आक्ट कलम ८ मधील अपहरन झालेली पीडीत मुलगी ही शहरामध्ये असलेबाबत तिच्या पालकांकडून माहीत झाल्यानंतर कोतवाल नगर पो स्टे उत्तर प्रदेश कडील पोलीस उप निरीक्षक श्री. कृष्णाकुमार यादव यांचेसह रावेत परिसरात शोध घेऊन , ती मिळून आल्याने तिस त्याब्यात घेऊन तिस पोलीस उप निरीक्षक श्री. कृष्णाकुमार यादव व तिचे वडील यांच्या ताब्यात देण्यात आले.कोंढ्वा पो.स्टे गु.र.क्र. ४०३/२०१५ भादवि कलम ३६३ या गुन्ह्याचा सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखा पुणे शहर या विभागतर्फे समांतर तपास करून अपहरन झालेली पीडीत मुलगी ही मेडचल हैदराबाद आंध्र प्रदेश येथे असलेबाबत खात्रीशीर माहिती प्राप्त झाल्यानंतर तिस श्रीरंगवरम विलेज मंडल मेडचल हैदराबाद आंध्र प्रदेश येथे असलेबाबत खात्रीशीर माहिती प्राप्त झाल्यानंतर तिस श्रीरंगवरम विलेज मंडल मेडचल इलाका जी रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश येथे जौन तिचा शोध घेण्यात आला नमूद मुलगी ही तेथे मिळून आल्याने तिस ताब्यात घेऊन तिचे पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.
वरील नमूद कार्यवाही ही मा. श्री सी एच वाकडे, अप्पर पोलीस आयुक्त गुन्हे पुणे शहर, मा. श्री पी आर पाटील, पोलीस उप आयुक्त गुन्हे पुणे शहर यांचे मार्गेदर्शनाखाली पो.नि. राजकुमार वाकचौरे, स.पो.नि नीता मिसाळ, शीतल भालेकर, पो.उ.नि दीपक सप्रे, गणेश जगताप, शशीकांत शिंदे, दत्ता जाधव, प्रमोद म्हेत्रे, नितीन तरटे, रमेश लोहकरे, नितीन तेलंगे, संदीप होळकर, राजेश उम्ब्रे, जयश्री जाधव ननीता येले, अनुराधा ठोंबरे कविता नलवाडे यांनी केलेली आहे.

CP's Message

Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Safety, Security, Satisfaction (Sss) of Pune Citizens
Read More->

Call in Emergency


Control Room Control Room
26126296, 26122880, 26208250,100
Exchange Exchange
26122202
Crime Alert Crime Alert
26112222
Women Helpline Women/Children Helpline
1091,26050191
Senior Citizen Helpline Senior Citizen Helpline
26111103