×

Arm License Forms


Title
Info

शस्त्र रद्द अर्ज ( अर्ज बी - २ )

PDF view

शस्त्र परवाना नुतनीकरण अर्ज ( अर्ज ए -३ )

PDF view

शस्त्र नोंदणी अर्ज ( अर्ज बी - १ )

PDF view

शस्त्र विक्री व हस्तांतर अर्ज ( अर्ज बी - २ )

PDF view

शस्त्र खरेदीची मुदतवाढ बाबतचा अर्ज ( अर्ज बी - २ )

PDF view

प्रवास करताना शस्त्र बाळगणेबाबतचा परवाना अर्ज ( अर्ज ए - ११ )

PDF view

परवाने एकत्रीकरण अर्ज ( अर्ज ५ - बी )

PDF view

शस्त्र परवान्यावरील पत्ता बदल करण्याचा अर्ज ( अर्ज ए -३ )

PDF view

नवीन शस्त्र नोंदणी अर्ज ( अर्ज बी-२ )

PDF view

शस्त्र परवाना दुबार प्रत मिळण्याचा अर्ज ( फॉर्म बी-५ )

PDF view